Back to stories list

Kuwerengera Zinyama Counting animals Ukupenda inama

Written by Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek

Illustrated by Rob Owen

Translated by David Sani Mwanza

Language Nyanja

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Njovu imozi iyenda kukamwa madzi

One elephant is going to drink water.

Insofu imo ileya mu kunwa amenshi.


Anyamalikiti awiri ayenda kukamwa madzi

Two giraffes are going to drink water.

Indyabuluba shibili shileya mu kunwa amenshi.


Njati zitatu ndi mbalame zinai nazonso ziyenda kukamwa madzi

Three buffaloes and four birds are also going to drink water.

Imboo shitatu na ifyuni fine nafyo fileya mu kunwa amenshi.


Mphala zisanu ndi nkhumba zakuchile zisanu ndi imozi zipita kumadzi

Five impalas and six warthogs are walking to the water.

Ba Cisongo basano na injili mutanda baleya ku menshi.


Mbizi zisanu ndi ziwiri zithamangila kumadzi

Seven zebras are running to the water.

Ba Colwa cinelubali balebutukila ku menshi.


Acule asanu ndi atatu kuzanso nsomba zisanu ndi zinai zinyaya m’madzi

Eight frogs and nine fish are swimming in the water.

Ba cula cinekonsekonse na isabi pabula balesamba mu menshi.


Mkango umozi walira. Afunanso kumwa madzi. Ndani amene aopa mkango?

One lion roars. He also wants to drink. Who is afraid of the lion?

Inkalamo imo yabuluma. Nayo ilefwaya ukunwa. Nani aletina inkalamo?


Njovu imozi ikumwa madzi ndi mkango

One elephant is drinking water with the lion.

Insofu imo ilenwa amenshi na inkalamo.


Written by: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrated by: Rob Owen
Translated by: David Sani Mwanza
Language: Nyanja
Level: Level 1
Source: Counting animals from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF