Back to stories list

Zovala za kusukulu School clothes Ifyakufwala fya kusukulu

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

Translated by David Sani Mwanza

Language Nyanja

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Iyi delesi ndiyaitali

This dress is long.

Ilaya ili litali.


Iyi Juzi ndiyaikulu

This jersey is big.

Sweta iyi ikulu.


Ichi chola ndichacikulu

This bag is big.

Icola ici cikulu.


Iyi beluti ndi…

This belt is…

Umushipi uyu…


Kasoti ndikakang’ono

This hat is small.

Icisote ici cinono.


Masokisi ndiyafupi

The socks are short.

Insokoshi shiipi.


Koma nsapato ndizanyowani

But these shoes are new.

Nomba insapato ishi shipya.


…zikwana bwino.

… they fit well.

Shilalinga bwino.


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
Translated by: David Sani Mwanza
Language: Nyanja
Level: Level 1
Source: School clothes from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF