Back to stories list

Ndikonda kuwerenga! I like to read! Nalitemwa ukubelenga!

Written by Letta Machoga

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Sitwe Benson Mkandawire

Read by Christine Mwanza

Language Cinyanja

Level Level 1

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Ndikonda kuwerenga.

I like to read.

Nalitemwa ukubelenga.


Kodi ndizawerengera ndani?

Who can I read to?

Naani nalaabelengela?


Mulongo wanga agona.

My sister is asleep.

Nkashi yandi nalaala.


Kodi ndizawerengera ndani?

Who can I read to?

Naani nalaabelengela?


Amai ndi agogo ndi otangwanika.

My mother and grandmother are busy.

Bamaayo nabamaama bali nencito.


Kodi ndizawerengera ndani?

Who can I read to?

Naani nalaabelengela?


Atate ndi asukulu ndi otangwanika.

My father and grandfather are busy.

Bataata na bashikulu bali nencito.


Kodi ndizawerengera ndani? Ndingaziwerengere!

Who can I read to? I can read to myself!

Naani nalaabelengela? Kanshi nalaibelengelafye nemwine!


Written by: Letta Machoga
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Sitwe Benson Mkandawire
Read by: Christine Mwanza
Language: Cinyanja
Level: Level 1
Source: I like to read from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF