Back to stories list

Chona wanga ali kuti? Where is my cat? Puushi wandi ali kwisa?

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Bronwen Heath, Ingrid Schechter

Translated by Sitwe Benson Mkandawire

Language Nyanja

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Chona wanga ali kuti?

Where is my cat?

Puushi wandi ali kwisa?


kodi ali panyasi pa kama(bedi)?

Is it under the bed?

Bushe ali mwisamba lya busanshi?


Kodi ali pamwamba pa kabati?

Is it on top of the cupboard?

Bushe ali pamulu wa kabati?


kodi ali kumbuyo kwa mpando?

Is it behind the couch?

Bushe ali kunuma ya cipuna?


Kodi ali kumbuyo kwa motaila vinthu?

Is it next to the bin?

Bushe ali mupepi na umwakuposa ifisoso?


Kodi ali padela la nswanda/dengo?

Is it inside the basket?

Bushe ali mu bashiketi?


Kodi ali panja pa nyumba?

Is it outside the house?

Bushe ali panse ya ng’anda?


Uyu ali apa!

Here it is!

Uyu ali kuno!


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Bronwen Heath, Ingrid Schechter
Translated by: Sitwe Benson Mkandawire
Language: Nyanja
Level: Level 1
Source: Where is my cat? from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF