Back to stories list

Mbuzi, Mbwa na Ng’ombe Goat, Dog, and Cow Imbushi, Imbwa ne ŋombe

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Brigid Simiyu

Read by Lauwo George

Language Swahili

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Mbuzi, Mbwa na Ng’ombe walikuwa marafiki wa karibu sana. Siku moja walisafiri kwa teksi.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.

Imbushi, Imbwa ne ŋombe baali fibusa saana. Ubushiku bumo baile pa bulendo muli motoka.


Walipofika mwisho wa safari yao, dereva aliwaomba walipe nauli zao. Ng’ombe alilipa nauli yake.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.

Ilyo baafikile uko baaleya, namutekenya aabebele ukulipila indalama. Iŋombe yalilipiile.


Mbwa alilipa zaidi kidogo kwa sababu hakuwa na pesa taslimu.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.

Imbwa yaalipile indalama iikalamba pantu tayakwete indalama iinoono.


Dereva alipokaribia kumpa Mbwa chenji yake, Mbuzi alitoroka bila kulipa chochote.

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.

Namutekenya cilya aalimukupeela Imbwa cenji, Imbushi yabutuka ukwabula ukulipila nangu lumo.


Dereva alikasirika sana. Aliondoka bila kumrudishia Mbwa chenji yake.

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.

Namutekenya tepakufulwa. Efyo aenseshe motoka ukwabula ukubwesesha Imbwa cenji.


Hiyo ndiyo sababu hadi leo Mbwa hukimbiza magari ili achungulie ndani kuona kama atampata dereva mwenye chenji yake.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.

Eco, mpaka na leelo, Imbwa ipepekela motoka pakuti imone mukati nga cakuti namutekenya uwaikwatila indalama emwali.


Mbuzi hukimbia anaposikia mlio wa gari. Anaogopa atakamatwa kwa kutolipa nauli.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.

Imbushi ilabutuka iciunda ca motoka. Ilatiina ukuikata pa mulandu wa kukaana lipila indalama.


Na Ng’ombe hababaiki gari likiwa linakuja. Ng’ombe huvuka barabara bila wasiwasi kwa sababu anajua alilipa nauli yake yote.

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.

Elyo Iŋombe yena taisakamana nangu motoka ileisa. Yendafye cilumba-cilumba pa kuciluka umusebo nangu motoka ileisa pantu yalishiba ukuti yalilipila indalama shonse.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Brigid Simiyu
Read by: Lauwo George
Language: Swahili
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF